OSA-undersökningar förbättrar den psykiska arbetsmiljön

Använd arbetsmiljöundersökningar för att förebygga och förändra, säger experten och uppmanar extra uppmärksamhet åt syfte och frågeställningar.

Debatten om övergrepp och sexism har ökat medvetenheten om en bra arbetsmiljö och verktyget för att göra något konstruktivt finns till hands. Flemming Lorenz arbetar dagligen med undersökningar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) hos Ramboll och möter i synnerhet ofta offentliga arbetsplatser som har utmaningar med arbetsmiljön. Han betonar vikten av att ta OSA-resultaten som utgångspunkt för ett öppet samtal på arbetsplatsen.

– Det räcker inte att chefen konstaterar hur många anställda som har upplevt oönskad sexuell uppmärksamhet eller direkt sexuellt, kränkande beteende. Det är avgörande att ledare på alla organisationsnivåer fungerar som förebilder och ger utrymme för en dialog om vad som ”är inom och utanför gränsen”, precis som man måste vara tydlig i organisationen om den formella ramen och de konsekvenser som därav följer, om dessa inte följs, säger Flemming Lorenz

Ramboll har upplevt konkret hur en målinriktad insats på några månader kan förändra arbetsmiljön i en organisation med stora brister.

– Vi genomförde en OSA-undersökning för en statlig organisation med cirka 1000 anställda. Resultatet visade bland annat att 12 procent av de anställda hade upplevt mobbning det senaste året. Organisationen i fråga hade som mål att minska den till nivån på 7 procent och tre år senare hade siffran sjunkit till bara 5 procent, säger Flemming Lorenz.

Just uppföljningen är viktig i en tid av omvälvningar, där den ena stora dagordningen dominerar efter den andra. Från #MeToo till sexism och nu en ökande uppmärksamhet om tyranniskt och destruktivt ledarskap. För arbetsgivaren kräver det särskild uppmärksamhet eftersom en dålig arbetskultur präglar företagets profil och anseende både formellt och informellt.

CASE: Upplevd mobbning föll från 12% till 5%

Ramboll genomförde en OSA-undersökning för en statlig organisation med cirka 1000 anställda. Organisationen kännetecknas av mycket blandade medarbetargrupper med "kulturer inom kulturen" och en jargong som var ganska blandad (t.ex. för anställda med kontorsarbete respektive mycket praktiska uppgifter). Bland annat visade OSA-utvärderingen att 12% av de anställda hade upplevt mobbning det senaste året (jämfört med 7% ​​i det externa riktmärket inom statliga anställningar).

Organisationen i fråga satte som mål att sänka den till nivån på 7%. I detta arbete genomfördes det bland annat, med hjälp av Ramboll, en workshop för ledarna med fokus på hur konflikter och oenigheter ska hanteras. Men också med en tydlig uppmaning till människor i alla enheter att löpande samtalar om vad som räknas falla "inom respektive utanför gränsen", så att det bland alla chefer och medarbetare tillsammans skapas en större medvetenhet om när vi är på väg att trampa över varandras gränser - och hur vi hanterar det på lämpligt sätt, när/om det händer.

 

Rent konkret fick ledarna följande sex råd under vägen:

  1. Var en bra förebild. Undvik själv att delta i mobbing, skydda potentiella offer och visa anställda att du inte accepterar mobbning.
  2. Var öppen i medarbetarsamtal och lyssna efter signaler om mobbning. Ta det alltid på allvar om en anställd känner sig illa behandlad och väljer att berätta om det.
  3. Lyssna på både offret och mobbaren. Dra inte förhastade slutsatser. Försök att skapa en dialog mellan parterna.
  4. Grip in aktivt om du upptäcker mobbning. Du är medansvarig om du låter det fortgå.
  5. Visa anställda att de kan komma till dig om de har problem med mobbning och ta kontakt med andra personer inom organisationen som de kan få hjälp från - speciellt om du inte själv kan lösa problemet.
  6. Följ upp personalpolicyn och definiera vid behov lokala spelregler i samarbete med de anställda.

I den färdiga arbetsmiljöutvärderingen tre år senare hade andelen anställda som upplevt mobbning sjunkit till 5% och låg nu långt under det externa riktmärket för statliga anställningar.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ramboll hjälper dagligen organisationer att förbättra den psykiska arbetsmiljön genom medarbetarundersökningar och uppföljande arbete.

Fyll i formuläret nedan för mer information eller kontakta oss direkt på kontakt@surveyxact.se eller tel. +46 732 317 976.