Engagemang är nyckeln till individens och organisationens utveckling.

Hög arbetstillfredsställelse är bra – men är engagemanget är bättre, eftersom det är grunden för att upprätthålla goda resultat. Varför? För att när du är engagerad drivs du av något utöver dig själv. Du ger vad du har och extra när det behövs. På så vis kommer engagemang före produktivitet och prestation. Men för ett engagemang som inger självförtroende behöver det näras om det ska frodas. Det näras genom det du arbetar med och genom det du hjälper till att skapa. Det vårdas också i dina sociala relationer – till ledningen, till dina kollegor och till de kunder du hjälper.

På Ramboll är utgångspunkten för vår forskning Ramboll Engagement Scale; Rambolls forskningsbaserade och välbeprövade modell för att mäta engagemang. Med det som utgångspunkt kommer vi att belysa vad som kan hjälpa dig bäst. Bör undersökningarna främst stödja lokal utveckling, eller ligger fokus på företagsstyrning och nyckeltal? Bör den enskilda chefen kunna påbörja undersökningar när det behövs, eller ska HR centralt hantera det? Och vad ska innehållet i undersökningarna vara?

Löpande pulsmätningar eller årliga undersökningar? Svaret beror på syftet och organisationen

Genom en årlig eller halvårsvis undersökning av engagemang och arbetstillfredsställelse uppnår de flesta organisationer en passande balans mellan kunskap, dialog och utveckling. Och samtidigt kan de komplettera det med lokala undersökningsuppföljningar.

Andra organisationer är i behov av löpande pulsmätningar som ger snabb feedback och förutsäger trender. Det måste vara lätt för de anställda att svara – och med ett starkt ledningsfokus och fortlöpande dialoger får många organisationer ett starkt incitament att utveckla och upprätthålla medarbetarnas och chefernas engagemang.

Från undersökning till handling

Det är viktigt att chefen, tillsammans med sin avdelning, lyckas översätta insikterna till konkreta handlingar och förändrade processer. Därför är riktade handlingsplaner inom de områden som är viktigast för avdelningens engagemang en del av Rambolls lösning. Detta minskar avståndet mellan enkätundersökning och handling.

 

Boka en personlig genomgång

Läs vidare om undersökningar om medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet.

Ramboll Engagement Scale som ram för undersökningen

En central del av att utforma ett frågeformulär är att undersökningens fokus och innehåll anpassas och riktas mot organisationens behov och utmaningar. Detta är en förutsättning för att åtgärder vidtas som följd av undersökningen och därmed kan hjälpa till att stärka uppföljningsarbetet. Mer om detta går att läsa i boken Resultatorienterade medarbetarundersökningar där Rambolls experter redogör för hur HR-undersökningar bör utföras.

Mot denna bakgrund fastställer Ramboll tillsammans med kunden tillsammans enkätens utformning. Detta görs med utgångspunkt i kundens specifika utmaningar, mål och behov – och Rambolls beprövade modell för att mäta medarbetarengagemang, vilket utgår från Ramboll Engagemang Scale.

Ramboll Engagement Scale – den bakomliggande engagemangsmodellen

Ramboll har mot bakgrund av omfattande erfarenhet och studier på över 2 miljoner medarbetare som följts i tio år utvecklat och etablerat en modell som fångar in centrala faktorer för engagemang och arbetstillfredsställelse bland anställda. Modellen mäter både önskade resultat (effektvariabler) och faktorer som kan leda till dessa förhållanden (förklarande variabler eller drivkrafter).

Vi kallar vår modell för Ramboll Engagement Scale. Denna kärnmodell täcker de gemensamma förhållandena som, oavsett jobbtyp och organisation, kan förväntas utgöra viktiga drifkrafter för trivsel och engagemang. Med Ramboll Engagement Scale får du därmed en heltäckande bild av medarbetarnas engagemang och de faktorer som är viktiga för engagemanget. Samtidigt får du ett externt riktmärke för liknande organisationer.

Som en professionell leverantör av medarbetarundersökningar är det viktigt för Ramboll att våra enkäter är av hög kvalitet. Vi kontrollerar därför regelbunden validiteten och reliabiliteten i våra frågeformulär.

Frågorna i Ramboll Engagement Scale besvaras på en 5-gradig attitydskala. Avslutningsvis finns det en öppen textruta där de anställda kan skriva egna kommentarer. När enkäter byggs utifrån Ramboll Engagement Scale finns även utgångspunkter som:

 • Var handlingsorienterad
 • Var mycket konkret om vad medarbetarna upplever/bör uppleva dagligen.
 • Formulera enkäten på ett positivt och uppmuntrande sätt, som ger energi för respondenten att svara.
 • Balansera övervägandena mellan strategisk input och lokal handling.
Personlig feedback till de anställda höjer engagemanget

Det är inte bara en uppgift för cheferna eller HR att skapa positiv förändring. Även de anställda spelar en central roll – och därför involveras de redan från början.

När medarbetaren besvarat undersökningen får han eller hon tillgång till sitt personliga engagemangsindex med tillhörande tips om vad den anställda kan göra här och nu. Den personliga feedbacken stöder den anställdes engagemang och undersökningen skapar en kontext för den efterföljande dialogen på avdelningen eller för den anställdes personliga medarbetarsamtal.

Enkel rapportering med fokus på det viktigaste

Det är viktigt att cheferna får bästa möjliga förutsättningar att förstå resultaten och översätta de till konkret handling och förändring. Rambolls statistiska prioriteringsanalys visar chefer och medarbetare vilka faktorer som är viktigast för avdelningens engagemang. Styrkor och ansträngningar identifieras med hjälp av statistisk driveranalys av engagemang.

För att öka nyttan av prioriteringsanalysen kompletteras de med ett antal förslag på konkreta åtgärder och relaterade områden för reflektion åt cheferna. Cheferna får därmed en skärpt förståelse för hur resultaten kan ge effekt i organisationen.

Handlingsplanerna är baserade på Rambolls teoretiska och praktiska kunskap och erfarenhet och valideras i samarbete med den enskilda kunden för att säkerställa en organisatorisk och kontextuell matchning.

Tema- och textanalyser ger översikt och värdefull insikt

Öppna kommentarer kommer sällan till sin fulla rätt i medarbetarundersökningar. Detta trots att många anställda anstränger sig och lägger tid på att ge feedback.

Med hjälp av natural language processing omvandlar Ramboll stora mängder öppna kommentarer till exakta insikter som underbygger och sätter de kvantitativa resultaten i perspektiv.

Detta inkluderar uppdelning i positivt och negativt laddade kommentarer, uppdelning i ämnen och identifiering av representativa kommentarer. Analyserna ger inte svar på allt – men de fungerar som ett bra verktyg för att få en snabb överblick och uppfattning av medarbetarnas feedback.

Systematisk hantering av handlingsplaner

Vi vet att undersökningar är grunden – men att det är i det överföljande arbetet med att definiera, prioritera och implementera förbättringar som värdet skapas. I Rambolls system för handlingsplaner upprättas handlingsplaner enkelt och följs upp med till exempel automatiska meddelanden till ansvarig personal och tidsplaner. Handlingsplansystemet kan anpassas efter organisationens specifika behov.

Essentiella funktioner:

 • Upprätta och ändra tidsplaner och deadlines för handlingsplanen
 • Tilldela en eller flera personer ansvariga personer för handlingsplanen
 • Automatiska aviseringar när handlingsplanen ändras, raderas eller deadline närmar sig
 • Lägg till bilder och annan dokumentation
Strategiska insiktsrapporter

För att ge djupare insikter och underlätta strategiska beslut och åtgärder kan Ramboll erbjuda en strategisk insiktsrapport om undersökningen som bland annat innehåller:

 • Konkretisering av organisationens största styrkor och utvecklingsområden
 • Huvudinsikter och viktiga resultat
 • Extern benchmark mot liknande organisationer
 • Fokus på specifika strategiska områden
 • Övergripande och jämförande organisationsanalys

Ramboll erbjuder en genomgång av den strategiska rapporteringen – vanligtvis för ledningen eller andra viktiga intressenter.

Vägledning och råd för att säkerställa framsteg

Ramboll hjälper till att översätta insikter till handling och erbjuder bland annat:

 • Uppföljningsguide som ger chefen inspiration till planering och genomförande av dialogmöten/workshops och hur rapportresultaten översätts till förbättringsåtgärder.
 • Utbildning av chefer och HR där ledare introduceras och inspireras av uppföljningsaktiviteter – bland annat att hålla konstruktiva och engagerande dialogmöten.
 • Manager coaching med certifierade coacher, där Ramboll erbjuder 1:1 samtal som stärker ledarna i att omsätta medarbetarundersökningens resultat till förändringsarbete och bra ledarskap.