Automatiserad kunskapsinhämtning med SurveyXact

Med hjälp av programvara från SurveyXact kan du automatiskt överföra uppgifter från exempelvis CRM- eller ERP-system till SurveyXacts frågeformulär. Det innebär mindre manuellt arbete och mer pålitliga data eftersom du inte behöver upprätta nya respondenter manuellt för löpande undersökningar eller för att sammanställa uppgifter. Genom att automatisera kunskapsinhämtningen på detta sätt kan du i stället använda resurser till att skapa mervärde för din organisation utifrån de insamlade kunskaperna.

Så fungerar automatisering

API står for Application Programming Interface och REST är benämningen på det "språk" som SurveyXacts API använder. Det är kort sagt en kod som kan skapa integration mellan IT-system så att de automatiskt utväxlar information utifrån de kriterier du satt upp. Exempelvis kan en inlagd post i lönesystemet skicka en signal till SurveyXact om att det upprättats en ny medarbetare.

Därefter kan SurveyXact se till att den nya medarbetaren efter en viss tid får frågor skickade till sig om den första tiden på det nya jobbet. När den nya medarbetaren besvarat frågorna kan de skickas direkt tillbaka till det egna systemet – utan att du behöver göra något. 

Läs hur Jyske Bank använder SurveyXacts REST-API för att automatisera sina kundmätningar.

Läs mer: Hur fungerar API?

SurveyXact vet när vem ska frågas och om vad

En API-lösning gör det möjligt för SurveyXact att hämta data från till exempel ert CRM- eller BI-system och skicka ut rätt frågeformulär till rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Om det till exempel framgår av ert CRM-system att ni nyligen har haft ett möte med en viss kund, så skickar systemet automatiskt ett utvärderingsformulär till kunden (trigger-mekanism). Om kunden inte svarar skickas en påminnelse automatiskt, och när kunden har svarat skickas uppgifterna tillbaka till ert CRM-system. Allt sker helt automatiskt vilket minimerar risken för felorsakade av den mänskliga faktorn. Dessutom samlas all relevant data på ett ställe.

Genom att utskicket är situationsbaserat upplevs undersökningen som mer aktuell av mottagaren. Och förmodligen kan mottagaren dessutom ge mer exakta svar på frågorna. På så sätt blir svarsprocenten högre och resultatet mer tillförlitligt

Automatisk uppdatering av era egna system (SAP, Power BI etc.)

Som nämnt ovan fungerar automatiseringen i båda riktningarna. Det innebär att SurveyXact automatisktkan skicka tillbaka relevant data till de system ni använder, till exempel SAP, Salesforce, Navision, Microsoft CRM eller Power BI. Därmed uppdateras era system utan att ni behöver göra någonting överhuvudtaget.

Har du frågor?

Kontakta oss för mer information om
automatisering av enkäter i SurveyXact