SurveyXact Produktegenskaper

Allmänt om SurveyXact

Flexibel, internetbaserad programvara

 • 100 % internetbaserat system – inga lokala installationer av programvara eller kostnader för hårdvara
 • Tillgång till alla delar av systemet via internet, 24 timmar om dygnet
 • Uppdateringar och systemförbättringar görs automatiskt

Användargränssnitt

 • Intuitivt och användarvänligt gränssnitt baserat på Google Material Design
 • Användaren kan börja jobba efter bara ett klick
 • Tillgång till alla funktioner via centrala kontrollpaneler och enkel uppbyggnad med få sidor
 • Gränssnittet anpassas till olika användartyper
 • Snabb överblick över alla underorganisationer, användare och mätningar inom organisationen
 • Möjlighet att söka i alla listor som finns i SurveyXact, däribland organisationer, mätningar, användare och respondenter
 • Överskådlig visning av sökresultat med hjälp av markerade resultat

Kurser och slutanvändardokumentation

 • Specialanpassade och standardiserade kurser
 • Stort utbud av gratiskurser
 • Lättanvänd användarhandbok på svenska och engelska med exempel och instruktioner i flera steg
 • Användarsupport
 • Löpande publicering av dokumentation vid uppdateringar
 • SurveyXperts nyhetsbrev skickas ut 1-3 gånger per år

Språk

 • SurveyXacts användargränssnitt finns på danska, norska, svenska, tyska och engelska
 • Dynamiskt språkbyte av SurveyXacts användargränssnitt
 • Möjlighet att skapa mätningar, frågeformulär och e-brev på en stor mängd språk
 • Möjlighet till import av svar på språk med andra alfabet, däribland asiatiska språk och arabiska
 • Möjlighet till import av andra språkversioner
 • Test av frågeformulär på flera språk
 • Distribution av e-brev och frågeformulär på respondentens eget språk
 • Dynamiskt språkval för respondenter under besvarandet av en enkät
 • Visning av analyser på olika språk

Säkerhet

 • SurveyXacts servrar är placerade i en professionell driftsmiljö under konstant övervakning
 • All data i SurveyXact omfattas av olika säkerhetsmekanismer som skyddar mot förlust av data
 • SurveyXact omfattas av en rad automatiska övervakningsrutiner, bland annat loggning
 • All tillgång till SurveyXact skyddas av åtkomstkontroll med utökade inloggningsfunktioner
 • Krypterad datatrafik; du bestämmer själv om datatrafiken mellan respondenter och server ska krypteras
 • Anonyma mätningar; möjlighet att göra 100 % anonyma mätningar så att det inte i efterhand går att identifiera enskilda svarande

Frågeformulär

Att arbeta med mätningar

 • Enkelt att upprätta en bakgrundsdatabas med respondentuppgifter
 • Utgå från någon av systemets många fördefinierade mallar (innehåller frågeformulär, layout/grafik, e-postmallar och analysrapporter)
 • Utgå från tidigare genomförda mätningar
 • Upprätta en ny mätning från grunden
 • Flytta mätningar mellan underorganisationer
 • Kopiera, döp om och återanvänd mätningar
 • Ange genomförandekriterier och timeoutvärde för den enskilda mätningen
 • Enkelt att upprätta mätningar på flera språk

Design av frågeformulär

 • Enkelt att utforma frågor i Smart Designer med hjälp av guider
 • Extra möjligheter till avancerade tabellstrukturer med Avancerad Designer
 • Tidsbesparande redigeringsmöjligheter för alla frågeelement: drag&drop, cut&paste, copy&paste, search&replace
 • Möjlighet att infoga rubriker, förklarande texter mm.
 • Förse tabellhuvud samt start- och avslutningssida med text, egen logga mm.
 • Möjlighet att upprätta bakgrundstabell (bakgrundsdatabas)
 • Välj mellan vågrät, lodrät eller rullgardinsvisning av svarskategorier
 • Kopiera hela frågeformulär
 • Upprätta frågeformulär på flera språk
 • Kontrollera svarsflödet genom validering, aktivering/gå vidare samt referenser
 • Spara frågor i bibliotek för senare återanvändning
 • Kopiera frågor och svarskategorier från ett formulär till ett annat
 • Infoga länkar till andra webbsidor i frågeformuläret
 • Infoga länkar till videoklipp
 • Möjlighet att skapa "talande" frågeformulär där text läses upp
 • Löpande tester av frågeformulär för att kontrollera att formuläret fungerar som avsett
 • Infoga länk till utskrift och ge respondenten möjlighet att skriva ut sina svar
 • Skriv ut tomma, inte ifyllda frågeformulär
 • Skapa frågeformulär automatiskt från textfil (t.ex. från ett ordbehandlingsprogram eller e-postmeddelande)
 • Anpassa den grundläggande formulärlayouten – välj ett designtema som ser bra ut, ange navigationsinställningar eller använd egendefinierade CSS-formatmallar för att formulären ska se bra ut
 • Alla frågeformulär anpassas automatiskt för visning på PC, smart mobil och surfplatta
 • Exportera formulär för vidare redigering i MS Word

Frågetyper

 • Välj bland alla vanligt förekommande frågetyper: enkel- eller flervalsfrågor, intalade frågor, prioriteringsfrågor, textfrågor, kommentarsfält och flerdimensionella frågor (matriser)
 • Möjlighet att välja egna variabelnamn

Svarsmöjligheter

 • Öppna och låsta svarmöjligheter
 • Infoga smileys
 • Möjlighet att välja egna variabelnamn
 • Spara kompletta svarskategorier i bibliotek för senare återanvändning

Styrning av svarsflöde

 • Enkel styrning av svarsflöde
 • Valideringar (måste fyllas i, siffror, summor, prioriteringar mm.)
 • Validering av flervals-, text- och kommentarsfrågor
 • Funktioner för aktivering/gå vidare för bestämda element (sida, frågor, rader, kolumner, textfält, svarsmöjligheter mm.)
 • Funktioner för aktivering/gå vidare utifrån kända bakgrundsuppgifter
 • Randomisering av underfrågor och svarskategorier
 • Möjlighet att stänga av randomisering av ett godtyckligt antal svarsmöjligheter för kategorifrågor och underfrågor i frågematriser
 • Användning av fördefinierade funktioner (t.ex sum, average, count, checkdepend, countchecked och countEQ)
 • Användning av referenser till tidigare svar, dvs. infogande av svar på öppna frågor i senare frågor

Respondenter

Upprättande av respondenter

 • Manuellt upprättande av respondenter
 • Upprättande via import (CSV/Excel-fil), användarvänligt med hjälp av importmall
 • Återanvänd respondenter från tidigare mätning
 • Möjlighet att välja respondenter från panelmätning i SurveyXact
 • Automatiskt upprättande (respondenten upprättar sig själv genom att klicka på en länk)
 • Möjlighet till anonyma svar på flera olika nivåer

Speciella funktioner för respondenter

 • Ange om en respondent behöver korrigera sitt svar efter att frågan besvarats
 • Infoga en länk till en webbsida som respondenten skickas vidare till efter att ha besvarat frågeformuläret
 • Möjlighet att säkerställa att respondenten inte kan avsluta ett formulär utan att ha besvarat alla frågor
 • Säkerställ att respondenten får hjälp under tiden formuläret besvaras
 • Kontroll av om frågor besvarats på ett korrekt sätt
 • Detaljerad respondentöversikt som ger möjlighet att visa, redigera, sortera, välja ut och söka på alla uppgifter om respondenter

Distribution

Distribution av frågeformulär

 • Automatiskt och halvautomatiskt urval av respondenter vid utskick (via filtrering)
 • Automatisk planering och utsändning av distributionsmeddelanden och påminnelser vid exakta tidpunkter utifrån tidsplan för mätningen
 • Automatisk avslutning av datainsamling vid exakta tidpunkter utifrån tidsplan för mätningen
 • Information om kommande enkätundersökningar/intervjuer via e-post
 • Riktad distribution baserad på respondentens bakgrundsuppgifter (t.ex. språk, ålder, kön)
 • Distribution via e-post
 • Distribution via utsänt pappersformulär
 • Distribution via hemsida/intranät (självupprättande via länk eller som pop-in mätning)
 • Distribution via hemsida/intranät (självupprättande via QR-kod)
 • Distribution via SMS
 • Export till distribution via digital postlösning
 • Ladda ner bild av QR-kod i olika storlekar (för automatiskt upprättande via QR-kod)
 • Möjlighet till en eller flera förifyllda bakgrundsvariabler vid upprättande via länk
 • Telefonintervju (CATI)
 • Möjlighet att kombinera olika distributionsalternativ
 • Utforma och skicka e-post med länk till frågeformuläret
 • Möjlighet att infoga kända respondentuppgifter (namn, tjänst, avdelning osv.) i e-postmeddelanden samt infoga bilder, formatera text mm. i e-postmeddelanden
 • Sammanställning av brev (t.ex. adresser från en Excel-fil till ett Word-brev)
 • Möjlighet att göra 100 % anonyma mätningar så att det inte i efterhand går att identifiera enskilda svarande

Insamling

 • Automatisk eller manuell insamling av data
 • All e-post som kommer i retur vid en undersökning finns tillgänglig direkt i systemet (t.ex. studsande e-brev, autosvar samt svar från respondenter)
 • Komplett hantering av returmejl via ett avancerat retursystem i SurveyXact
 • Redigering av e-postadresser och återutsändning av distributionsmejl i det fall meddelanden returneras
 • Ta bort respondenter på grund av returmejl
 • Vidaresändning av utvalda eller alla returmejl till den undersökningsansvarige eller till en valfri e-postadress
 • Skriva ut svar
 • Import av svar från tidigare mätning
 • Redigera bakgrundsuppgifter och själva svaren
 • Låsa svar så att en respondent inte kan ändra svar när de lagts in
 • Detaljerad logg för enskilda respondenter

Status och uppföljning

 • Löpande status för antal svar
 • Svarsstatistik (bortfall, svarsfrekvens, representativitet) – kan uppdelas i grupper för att göra stickprov

Analys

Arbeta med analyser

 • Löpande analyser och stickprov (medan datainsamling pågår)
 • Automatiskt upprättande av dataset
 • Direkt export av dataset (till MS Excel, SPSS eller SAS)
 • Underorganisationer kan ställas upp i en hierarki där det går att automatiskt jämföra olika undersökningsresultat 
 • Kombinera flera undersökningar/mätningar i ett dataset och gör tvärgående analyser
 • Genomför benchmarking; jämför en (under-)organisation med andra organisationer som utgått från samma mall
 • Många möjligheter att arbeta med analysrapporter
 • Möjlighet att kopiera analysinställingar mellan olika mätningar
 • Möjlighet att ge tillgång till analyser genom att använda filterfunktionen för dataåtkomst och ge analysanvändare tillgång till specifika delar av insamlade data

Analystyper

 • Frekvensanalyser
 • Korstabulering med procentvisning
 • Korstabulering med visning av siffror
 • Indexanalyser
 • Genomsnittsanalyser
 • Observationsanalyser (kvalitativa)
 • Textanalyser

Viktning, osäkerhetsberäkningar och beräkningsvariabler

 • Användning av viktning/vägning/efterstratifiering
 • Användning av populationsstorlek vid osäkerhetsberäkningar
 • Möjlighet att skapa beräknade variabler (öppna och stängda)
 • Analys av system-/frågeformulärs-/bakgrundsvariabler
 • Ange om "vet inte"-svar ska tas med i frekvensanalyser och korstabuleringar
 • Filtrering av dataset med både enkla och avancerade filter

Visning av analyser

 • Alla analysfunktioner samlade i en skärmbild för enkel och snabb framtagning av analysrapporter
 • Live dashboards med möjlighet till filtrering av resultat.
 • Arbeta med flera analyser samtidigt via flera analysflikar
 • Undersökningsresultat visade som stapeldiagram, staplat stapeldiagram, tabell eller cirkeldiagram
 • Tidsenlig grafik och färg på standarddiagram
 • Med ett klick får man en överblick över resultaten av en undersökning med både öppna och stängda frågor
 • Möjlighet att själv definiera färger i alla sorters diagram
 • Beräkna statistisk osäkerhet
 • Gör analyser av bortfall, representativitet och svarsfrekvens 
 • Flexibel utformning av analysrapporter (val av frågor, analystyp, diagramtyp, ordningsföljd mm.)
 • Bestäm vilka respondenter som ska tas med i resultatet för de olika analysdelarna genom att använda filter
 • Flexibel anpassning av analysrapporter (infoga rubriker och förklarande texter, flytta runt element med hjälp av dra-och-släpp, ta bort specifika element, infoga sidbrytning mm.)
 • Exportera undersökningsresultat till MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV och PDF för vidare bearbetning
 • Publicera analysrapporter via länkar och QR-koder
 • Publicera analysrapporter för olika mottagare utifrån valalternativ med låst variabel
 • Samla rapporter i grupper för att enkelt kunna arbeta med alla rapporter i en grupp samtidigt 
 • Publicera alla rapporter i en grupp samtidigt
 • Exportera alla rapporter i en grupp samtidigt till MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV och PDF
 • Dela upp en rapport i underrapporter utifrån valalternativ med en låst variabel (t.ex. enkel utformning av avdelningsrapporter utifrån en huvudrapport)
 • Exportera rådata och variabelnamn direkt til MS Excel, OpenOffice, SAS och SPSS
 • Skriv ut textsvar
 • Skriv ut enskilda analysresultat
 • Visa statistisk osäkerhet både grafiskt och i tabeller och avgör om stickprovsskillnader mellan svarsalternativ eller olika gruppers svar är statistiskt signifikanta
 • Dela upp alla resultat (inkl. textsvar) på valfri uppdelningsvariabel

Administration

Överordnad administration

 • Administration av organisationer och underorganisationer
 • Administration av användare och användarprofiler
 • Administration av mallar
 • Upprättande av underorganisationer med egen åtkomst till SurveyXact

Användaradministration

 • Upprätta nya användare
 • Central distribution av åtkomstkoder
 • Uppdelning efter funktion (administratör, mätningsadministratör, utvidgad analysanvändare, analysanvändare, intervjuare och transkriberare)
 • Ändring av e-postadress till mätningsansvarig
 • Anpassning av användarprofil
 • Möjlighet att ge samma användare åtkomst till olika organisationer 

Har du frågor eller önskar du veta mer?

Boka en personlig demonstration idag

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här