SurveyXact Produktegenskaper

Allmänt om SurveyXact

Flexibel, internetbaserad programvara

 • 100 % internetbaserat system – inga lokala installationer av programvara eller kostnader för hårdvara
 • Tillgång till alla delar av systemet via internet, 24 timmar om dygnet
 • Uppdateringar och systemförbättringar görs automatiskt

Användargränssnitt

 • Intuitivt och användarvänligt gränssnitt baserat på Google Material Design
 • Användaren kan börja jobba efter bara ett klick
 • Tillgång till alla funktioner via centrala kontrollpaneler och enkel uppbyggnad med få sidor
 • Gränssnittet anpassas till olika användartyper
 • Snabb överblick över alla underorganisationer, användare och mätningar inom organisationen
 • Möjlighet att söka i alla listor som finns i SurveyXact, däribland organisationer, mätningar, användare och respondenter
 • Överskådlig visning av sökresultat med hjälp av markerade resultat

Kurser och slutanvändardokumentation

 • Specialanpassade och standardiserade kurser
 • Stort utbud av gratiskurser
 • Lättanvänd användarhandbok på svenska och engelska med exempel och instruktioner i flera steg
 • Användarsupport
 • Löpande publicering av dokumentation vid uppdateringar
 • SurveyXperts nyhetsbrev skickas ut 1-3 gånger per år

Språk

 • SurveyXacts användargränssnitt finns på danska, norska, svenska, tyska och engelska
 • Dynamiskt språkbyte av SurveyXacts användargränssnitt
 • Möjlighet att skapa mätningar, frågeformulär och e-brev på en stor mängd språk
 • Möjlighet till import av svar på språk med andra alfabet, däribland asiatiska språk och arabiska
 • Möjlighet till import av andra språkversioner
 • Test av frågeformulär på flera språk
 • Distribution av e-brev och frågeformulär på respondentens eget språk
 • Dynamiskt språkval för respondenter under besvarandet av en enkät
 • Visning av analyser på olika språk

Säkerhet

 • SurveyXacts servrar är placerade i en professionell driftsmiljö under konstant övervakning
 • All data i SurveyXact omfattas av olika säkerhetsmekanismer som skyddar mot förlust av data
 • SurveyXact omfattas av en rad automatiska övervakningsrutiner, bland annat loggning
 • All tillgång till SurveyXact skyddas av åtkomstkontroll med utökade inloggningsfunktioner
 • Krypterad datatrafik; du bestämmer själv om datatrafiken mellan respondenter och server ska krypteras
 • Anonyma mätningar; möjlighet att göra 100 % anonyma mätningar så att det inte i efterhand går att identifiera enskilda svarande

Frågeformulär

Att arbeta med mätningar

 • Enkelt att upprätta en bakgrundsdatabas med respondentuppgifter
 • Utgå från någon av systemets många fördefinierade mallar (innehåller frågeformulär, layout/grafik, e-postmallar och analysrapporter)
 • Utgå från tidigare genomförda mätningar
 • Upprätta en ny mätning från grunden
 • Flytta mätningar mellan underorganisationer
 • Kopiera, döp om och återanvänd mätningar
 • Ange genomförandekriterier och timeoutvärde för den enskilda mätningen
 • Enkelt att upprätta mätningar på flera språk

Design av frågeformulär

 • Enkelt att utforma frågor i Smart Designer med hjälp av guider
 • Extra möjligheter till avancerade tabellstrukturer med Avancerad Designer
 • Tidsbesparande redigeringsmöjligheter för alla frågeelement: drag&drop, cut&paste, copy&paste, search&replace
 • Möjlighet att infoga rubriker, förklarande texter mm.
 • Förse tabellhuvud samt start- och avslutningssida med text, egen logga mm.
 • Möjlighet att upprätta bakgrundstabell (bakgrundsdatabas)
 • Välj mellan vågrät, lodrät eller rullgardinsvisning av svarskategorier
 • Kopiera hela frågeformulär
 • Upprätta frågeformulär på flera språk
 • Kontrollera svarsflödet genom validering, aktivering/gå vidare samt referenser
 • Spara frågor i bibliotek för senare återanvändning
 • Kopiera frågor och svarskategorier från ett formulär till ett annat
 • Infoga länkar till andra webbsidor i frågeformuläret
 • Infoga länkar till videoklipp
 • Möjlighet att skapa "talande" frågeformulär där text läses upp
 • Löpande tester av frågeformulär för att kontrollera att formuläret fungerar som avsett
 • Infoga länk till utskrift och ge respondenten möjlighet att skriva ut sina svar
 • Skriv ut tomma, inte ifyllda frågeformulär
 • Skapa frågeformulär automatiskt från textfil (t.ex. från ett ordbehandlingsprogram eller e-postmeddelande)
 • Anpassa den grundläggande formulärlayouten – välj ett designtema som ser bra ut, ange navigationsinställningar eller använd egendefinierade CSS-formatmallar för att formulären ska se bra ut
 • Alla frågeformulär anpassas automatiskt för visning på PC, smart mobil och surfplatta
 • Exportera formulär för vidare redigering i MS Word

Frågetyper

 • Välj bland alla vanligt förekommande frågetyper: enkel- eller flervalsfrågor, intalade frågor, prioriteringsfrågor, textfrågor, kommentarsfält och flerdimensionella frågor (matriser)
 • Möjlighet att välja egna variabelnamn

Svarsmöjligheter

 • Öppna och låsta svarmöjligheter
 • Infoga smileys
 • Möjlighet att välja egna variabelnamn
 • Spara kompletta svarskategorier i bibliotek för senare återanvändning

Styrning av svarsflöde

 • Enkel styrning av svarsflöde
 • Valideringar (måste fyllas i, siffror, summor, prioriteringar mm.)
 • Validering av flervals-, text- och kommentarsfrågor
 • Funktioner för aktivering/gå vidare för bestämda element (sida, frågor, rader, kolumner, textfält, svarsmöjligheter mm.)
 • Funktioner för aktivering/gå vidare utifrån kända bakgrundsuppgifter
 • Randomisering av underfrågor och svarskategorier
 • Möjlighet att stänga av randomisering av ett godtyckligt antal svarsmöjligheter för kategorifrågor och underfrågor i frågematriser
 • Användning av fördefinierade funktioner (t.ex sum, average, count, checkdepend, countchecked och countEQ)
 • Användning av referenser till tidigare svar, dvs. infogande av svar på öppna frågor i senare frågor

Respondenter

Upprättande av respondenter

 • Manuellt upprättande av respondenter
 • Upprättande via import (CSV/Excel-fil), användarvänligt med hjälp av importmall
 • Återanvänd respondenter från tidigare mätning
 • Möjlighet att välja respondenter från panelmätning i SurveyXact
 • Automatiskt upprättande (respondenten upprättar sig själv genom att klicka på en länk)
 • Möjlighet till anonyma svar på flera olika nivåer

Speciella funktioner för respondenter

 • Ange om en respondent behöver korrigera sitt svar efter att frågan besvarats
 • Infoga en länk till en webbsida som respondenten skickas vidare till efter att ha besvarat frågeformuläret
 • Möjlighet att säkerställa att respondenten inte kan avsluta ett formulär utan att ha besvarat alla frågor
 • Säkerställ att respondenten får hjälp under tiden formuläret besvaras
 • Kontroll av om frågor besvarats på ett korrekt sätt
 • Detaljerad respondentöversikt som ger möjlighet att visa, redigera, sortera, välja ut och söka på alla uppgifter om respondenter

Distribution

Distribution av frågeformulär

 • Automatiskt och halvautomatiskt urval av respondenter vid utskick (via filtrering)
 • Automatisk planering och utsändning av distributionsmeddelanden och påminnelser vid exakta tidpunkter utifrån tidsplan för mätningen
 • Automatisk avslutning av datainsamling vid exakta tidpunkter utifrån tidsplan för mätningen
 • Information om kommande enkätundersökningar/intervjuer via e-post
 • Riktad distribution baserad på respondentens bakgrundsuppgifter (t.ex. språk, ålder, kön)
 • Distribution via e-post
 • Distribution via utsänt pappersformulär
 • Distribution via hemsida/intranät (självupprättande via länk eller som pop-in mätning)
 • Distribution via hemsida/intranät (självupprättande via QR-kod)
 • Distribution via SMS
 • Export till distribution via digital postlösning
 • Ladda ner bild av QR-kod i olika storlekar (för automatiskt upprättande via QR-kod)
 • Möjlighet till en eller flera förifyllda bakgrundsvariabler vid upprättande via länk
 • Telefonintervju (CATI)
 • Möjlighet att kombinera olika distributionsalternativ
 • Utforma och skicka e-post med länk till frågeformuläret
 • Möjlighet att infoga kända respondentuppgifter (namn, tjänst, avdelning osv.) i e-postmeddelanden samt infoga bilder, formatera text mm. i e-postmeddelanden
 • Sammanställning av brev (t.ex. adresser från en Excel-fil till ett Word-brev)
 • Möjlighet att göra 100 % anonyma mätningar så att det inte i efterhand går att identifiera enskilda svarande

Insamling

 • Automatisk eller manuell insamling av data
 • All e-post som kommer i retur vid en undersökning finns tillgänglig direkt i systemet (t.ex. studsande e-brev, autosvar samt svar från respondenter)
 • Komplett hantering av returmejl via ett avancerat retursystem i SurveyXact
 • Redigering av e-postadresser och återutsändning av distributionsmejl i det fall meddelanden returneras
 • Ta bort respondenter på grund av returmejl
 • Vidaresändning av utvalda eller alla returmejl till den undersökningsansvarige eller till en valfri e-postadress
 • Skriva ut svar
 • Import av svar från tidigare mätning
 • Redigera bakgrundsuppgifter och själva svaren
 • Låsa svar så att en respondent inte kan ändra svar när de lagts in
 • Detaljerad logg för enskilda respondenter

Status och uppföljning

 • Löpande status för antal svar
 • Svarsstatistik (bortfall, svarsfrekvens, representativitet) – kan uppdelas i grupper för att göra stickprov

Analys

Arbeta med analyser

 • Löpande analyser och stickprov (medan datainsamling pågår)
 • Automatiskt upprättande av dataset
 • Direkt export av dataset (till MS Excel, SPSS eller SAS)
 • Underorganisationer kan ställas upp i en hierarki där det går att automatiskt jämföra olika undersökningsresultat 
 • Kombinera flera undersökningar/mätningar i ett dataset och gör tvärgående analyser
 • Genomför benchmarking; jämför en (under-)organisation med andra organisationer som utgått från samma mall
 • Många möjligheter att arbeta med analysrapporter
 • Möjlighet att kopiera analysinställingar mellan olika mätningar
 • Möjlighet att ge tillgång till analyser genom att använda filterfunktionen för dataåtkomst och ge analysanvändare tillgång till specifika delar av insamlade data

Analystyper

 • Frekvensanalyser
 • Korstabulering med procentvisning
 • Korstabulering med visning av siffror
 • Indexanalyser
 • Genomsnittsanalyser
 • Observationsanalyser (kvalitativa)
 • Textanalyser

Viktning, osäkerhetsberäkningar och beräkningsvariabler

 • Användning av viktning/vägning/efterstratifiering
 • Användning av populationsstorlek vid osäkerhetsberäkningar
 • Möjlighet att skapa beräknade variabler (öppna och stängda)
 • Analys av system-/frågeformulärs-/bakgrundsvariabler
 • Ange om "vet inte"-svar ska tas med i frekvensanalyser och korstabuleringar
 • Filtrering av dataset med både enkla och avancerade filter

Visning av analyser

 • Alla analysfunktioner samlade i en skärmbild för enkel och snabb framtagning av analysrapporter
 • Live dashboards med möjlighet till filtrering av resultat.
 • Arbeta med flera analyser samtidigt via flera analysflikar
 • Undersökningsresultat visade som stapeldiagram, staplat stapeldiagram, tabell eller cirkeldiagram
 • Tidsenlig grafik och färg på standarddiagram
 • Med ett klick får man en överblick över resultaten av en undersökning med både öppna och stängda frågor
 • Möjlighet att själv definiera färger i alla sorters diagram
 • Beräkna statistisk osäkerhet
 • Gör analyser av bortfall, representativitet och svarsfrekvens 
 • Flexibel utformning av analysrapporter (val av frågor, analystyp, diagramtyp, ordningsföljd mm.)
 • Bestäm vilka respondenter som ska tas med i resultatet för de olika analysdelarna genom att använda filter
 • Flexibel anpassning av analysrapporter (infoga rubriker och förklarande texter, flytta runt element med hjälp av dra-och-släpp, ta bort specifika element, infoga sidbrytning mm.)
 • Exportera undersökningsresultat till MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV och PDF för vidare bearbetning
 • Publicera analysrapporter via länkar och QR-koder
 • Publicera analysrapporter för olika mottagare utifrån valalternativ med låst variabel
 • Samla rapporter i grupper för att enkelt kunna arbeta med alla rapporter i en grupp samtidigt 
 • Publicera alla rapporter i en grupp samtidigt
 • Exportera alla rapporter i en grupp samtidigt till MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV och PDF
 • Dela upp en rapport i underrapporter utifrån valalternativ med en låst variabel (t.ex. enkel utformning av avdelningsrapporter utifrån en huvudrapport)
 • Exportera rådata och variabelnamn direkt til MS Excel, OpenOffice, SAS och SPSS
 • Skriv ut textsvar
 • Skriv ut enskilda analysresultat
 • Visa statistisk osäkerhet både grafiskt och i tabeller och avgör om stickprovsskillnader mellan svarsalternativ eller olika gruppers svar är statistiskt signifikanta
 • Dela upp alla resultat (inkl. textsvar) på valfri uppdelningsvariabel

Administration

Överordnad administration

 • Administration av organisationer och underorganisationer
 • Administration av användare och användarprofiler
 • Administration av mallar
 • Upprättande av underorganisationer med egen åtkomst till SurveyXact

Användaradministration

 • Upprätta nya användare
 • Central distribution av åtkomstkoder
 • Uppdelning efter funktion (administratör, mätningsadministratör, utvidgad analysanvändare, analysanvändare, intervjuare och transkriberare)
 • Ändring av e-postadress till mätningsansvarig
 • Anpassning av användarprofil
 • Möjlighet att ge samma användare åtkomst till olika organisationer 

Har du frågor eller önskar du veta mer?

Boka en personlig demonstration idag