WCAG – gör dina undersökningar tillgängliga för alla

Om du gör dina enkätundersökningar tillgängliga för alla ökar du din svarsfrekvens och ger alla respondenter en bra användarupplevelse. Det gäller även respondenter med nedsatt syn, färgblindhet eller annan fysisk funktionsnedsättning.

 

En hög svarsfrekvens är avgörande när du frågar om dina respondenters nöjdhet, trivsel eller inställning med hjälp av ett enkätsystem som SurveyXact. Ju enklare det är att svara, desto högre blir svarsfrekvensen, och på så sätt försäkrar du dig om att undersökningen blir så representativ som möjligt. Och det är ju ganska logiskt – ju fler som svarar, desto bättre blir dina möjligheter att agera och skapa en förändring som märks.

Men visste du att nästan 15 procent av befolkningen har en funktionsnedsättning som innebär att de måste använda sig av exempelvis skärmläsare för att kunna tillgodogöra sig information från webbplatser eller digitala dokument? Det gäller naturligtvis även sådana enkätundersökningar som du skapar i SurveyXact.

Därför är det väldigt bra att vara uppmärksam på webbtillgänglighet när du skapar enkätundersökningar. Och för myndigheter är webbtillgänglighet dessutom ett lagstadgat krav.

Den 23 september 2020 utökades nämligen den befintliga EU-lagstiftningen så att det nu är obligatoriskt för alla offentliga webbplatser – nya som gamla – att följa den internationella standarden för webbtillgänglighet – WCAG 2.1.

Med hundratals kunder i både privat och offentlig sektor är vi stolta över att sätta standarden för hur gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter bör efterlevas i vår bransch.

Hur kan vi hjälpa dig med din undersökning?

Med hundratals kunder inom både den offentliga och privata sektorn är vi stolta över att sätta standarden för webbtillgängliga enkäter. Ta hjälp av oss för genomföra din undersökning eller gör det själv med enkätverktyget SurveyXact – ett av marknadens mest kraftfulla system för medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER eller Boka en personlig genomgång

Vad är WCAG 2.1?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en internationell standard för webbtillgänglighet som sedan 2008 haft som mål att ge alla – oavsett funktionsnedsättningar – samma möjligheter till åtkomst till internetbaserad information.

Det är World Wide Web Consortium (W3C) som står bakom webbdirektivet som bygger på fyra huvudprinciper, nämligen att webbplatser och digitala tjänster ska vara 1: möjliga att uppfatta, 2: hanterbara, 3: begripliga och 4: robusta.

WCAG-standarden uppdateras och revideras löpande, och nuvarande WCAG 2.1 från 2018 omfattar ännu fler specifika grupper av funktionsnedsättning än hittills – och ställer därmed också fler krav.

2018 gjorde EU det obligatoriskt för alla nya offentliga webbplatser och applikationer att följa den uppdaterade WCAG 2.1. Den 23 september 2020 utvidgades denna lag till att även omfatta äldre webbplatser som tidigare varit undantagna.

Vad innebär WCAG för din enkät?

En enkät ska naturligtvis följa WCAG 2.1-standarderna, lagstadgat eller ej. Du ska som offentlig instans göra vad du kan för att alla ska ha likvärdig åtkomst till dina erbjudanden. Självklart är det först och främst av hänsyn till medborgerliga rättigheter. Men det betyder också samtidigt att du får fler svar, mer representativa data, större insikt och ett bättre beslutsunderlag.

WCAG-standarden är uppdelad i tre nivåer – A, AA och AAA – och EU-lagen kräver att offentliga webbplatser följer AA-nivån. Det betyder inte mindre än 50 riktlinjer som du ska leva upp till.

Med SurveyXact kan du emellertid enkelt göra dina undersökningar tillgängliga och följa WCAG 2.1 AA. Vi har sett till att du kan upprätta enkätundersökningar så att så många som möjligt – oavsett funktionsnedsättning – kan svara.

Men det är också lätt hänt att göra det motsatta. Det handlar i hög grad om dina val när du skapar din enkät. Det viktigaste är att du själv tänker dig in i respondenternas situation när du upprättar din enkät.

De fyra principerna för tillgänglighet

WCAG-standarderna är utformade kring fyra fokusområden som gör webbplatser tillgängliga och hanterbara för alla användare, oavsett förutsättningar.

 

1. Möjligt att uppfatta

Det ska vara enkelt för alla användare att uppfatta den information som presenteras i en enkät. Det gäller naturligtvis förståelsen av frågorna, men i synnerhet gäller det att alla – även de med nedsatt syn – ska kunna orientera sig i din undersökning. Det innebär bland annat att all ”icke-text” såsom bilder, grafiska element och eventuellt ljud- och videoinnehåll ska ha en beskrivande text, så att en skärmläsare eller annan hjälpteknik kan uppfatta informationen. 

En illustration av en pil för att klicka sig vidare kan vara mycket pedagogiskt utformad, men det hjälper föga om respondenten inte kan se den.

Allt innehåll ska alltså göras helt tydligt – såväl för respondenter med nedsatt syn som för de med kognitiva utmaningar eller inlärningssvårigheter – med hjälp av en beskrivande text. Därmed kan alla element i din enkät uppfattas av tekniska hjälpmedel som exempelvis skärmläsare. 


 

2. Hanterbart

Alla enkäter ska kunna besvaras bara genom att använda mus eller tangentbord, och därför är det viktigt att det alltid är tydligt var på sidan du befinner dig för att kunna orientera dig. 

 

3. Begripligt

Allt innehåll i din enkät ska vara så lättförståeligt att alla – oavsett funktionsnedsättning – kan förstå och utföra instruktioner utan extra vägledning. Det kan du lösa bland annat genom att vara konsekvent med benämningar och beskrivningar av navigering och funktioner. Här gäller det också att vara pedagogisk. Hur ska respondenten ange sitt svar? Ska man trycka på en specifik knapp? Och hur klickar man sig vidare när man har svarat? Förklara det hela med enkel och lättförståelig text.


4. Robust

Med WCAG-termer betyder robusthet ”tekniskt kompatibel”. Kort beskrivet betyder det att hela enkäten – navigering, funktion, innehåll och så vidare – ska stödja de vanligaste webbläsarna och hjälpteknikerna. Därför kan det vara bra att undvika särskilda funktioner som du lägger till med skript och kod.

Så hur uppfyller du de fyra principerna?

Viktigast av allt – håll din enkät enkel och använd våra standardmallar. Om du utgår ifrån vår helt generiska standardmall eller din anpassade standardmall, så har du redan kommit en bra bit på vägen med din webbtillgänglighet och uppfyllandet av WCAG 2.1 AA.


Utöver det bör du bland annat fokusera på följande punkter:

 • Beskriv alla bilder med en kompletterande text.

 • Länkar bör beskrivas tydligt, så att respondenten vet vart de leder.

 • Beskriv allmänt hur enskilda inmatningsfält och valideringar ska tolkas, hur respondenten navigerar runt i din enkät samt var och hur respondenten anger sina svar. Försök att vara pedagogisk och tänk dig in i respondentens situation.

 • Undvik nedrullningsbara menyer (dropdowns) och kreativa frågetyper som exempelvis reglage eller rangordning, eftersom dessa inte uppfyller flera av kriterierna i WCAG. Du bör hålla dig till de mest allmänna frågeformaten.

 • Var också uppmärksam på teckenstorlek och kontrastförhållanden. Transparent bakgrund och ljusa färger kan se snyggt ut, men texten kan bli riktigt svår att läsa för respondenter med nedsatt syn. Håll dig därför till våra standardmallar som vi har försett med rätt kontrastförhållanden.

 • Generellt bör du också välja standardelementen. Om du använder särskilda skript och liknande är det inte säkert att dessa kan läsas av en skärmläsare eller annan hjälpteknik.

 

 • Frågetyper som vi rekommenderar:
  • Kategorifrågor
  • Matrisfrågor
  • Textfält
  • Kommentarsfält
  • Talfält
  • Brödtexter
  • Du kan också med fördel använda SurveyXacts standard-smileys i matrisfrågor och kategorifrågor

Ska även privata verksamheter uppfylla WCAG?

Både ja och nej. Det är förvisso inte lagstadgat för privat verksamhet att följa WCAG 2.1 AA. Inga böter utfärdas från vare sig EU eller W3C om ett företags webbplats eller enkäter har hög otillgänglighet.

Men att tänka sig in i respondentens situation är lämpligt och tillbörligt. För oavsett vad ditt syfte med datainsamlingen är, så är ju en hög svarsfrekvens att föredra. Dessutom har även den privata sektorn ett socialt ansvar, och i detta fall är det ansvaret inte särskilt tungt att bära. Slutligen är det inte otänkbart att WCAG-kraven vid någon tidpunkt blir lagstadgat även för det privata näringslivet. Så varför inte ligga steget före?

Vill du veta mer?

Du är varmt välkommen att kontakta Ulrik Risbøl Lange, manager för Stakeholder Intelligence, om du vill veta mer om hur du kan öka tillgängligheten i dina undersökningar.

 

Ulrik Risbøl Lange
Manager

Rambøll Management Consulting
E: url@ramboll.com
T: +45 51 61 78 19